หลักเกณฑ์การ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง ที่คุณสามารถเรียนรู้และปฏิบัติเองได้

ไม่ใช่เรื่องที่ยากสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และหลักการ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง หรือการจัดองค์ประกอบศิลปะ การรู้จักวางแผนจัดตั้งขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการเพื่อทำตามที่ต้องการนั้น การนำเอา เส้น รูปทรง ค่าของน้ำหนัก สี และพื้นผิว โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตามความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา มาจัดวางลงในที่ว่าง ส่วนประกอบของการออกแบบได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่ว่าง สีสันควรใช้สีอะไรจึงจะสวยงาม และทนทานกับการใช้งาน ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นในเรื่องของการสร้างภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ขึ้นในที่ว่างของภาพ สิ่งที่มนุษย์ค้นคว้าออกแบบ ประดิษฐ์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีพ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง เรียกว่าองค์ประกอบทางรูปธรรม กระบวนการค้นคว้า คิดออกแบบ แก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น และยังมีองค์ประกอบทางนามธรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางด้านอุตสาหกรรม หมายถึงเนื้อหาสาระอีกส่วนหนึ่งด้วย สิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และในที่นี้จะกล่าวถึงหลักการออกแบบ โดยมีการวิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์เป็นพื้นฐานของการสร้างงานศิลปะ

หลักเกณฑ์พื้นฐานของการ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง มีดังนี้

1. ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง การเน้นหรือจุดสนใจ (Emphasis or Centre of Interest) ความสำคัญของออกแบบเป็นขั้นตอนเบื้องต้น การแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ที่จะทำให้กระบวนการในการผลิตสินค้า กระบวนการที่สนองความต้องการในสิ่งใหม่ๆ ของมนุษย์ เหมาะกับงานพิมพ์จำนวนน้อย ลดของเสียในกระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ประสบผลสำเร็จในตลาดและตรงตามเป้าหมาย ความสำคัญของออกแบบเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่จะทำให้กระบวนการในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประสบผลสำเร็จในตลาดและตรงตามเป้าหมาย สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการนำฐานข้อมูลมาใช้ในการพิมพ์ เพื่อประโยชน์ทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน โดยการเลือกนำเอาองค์ประกอบมาจัดเรียงให้เกิดรูปทรงใหม่ที่สามารถสนองความต้องการตามจุดประสงค์ของผู้สร้าง

2. ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง ความสมดุลหรือความถ่วง (Balancing) สามารถตอบสนองคุณประโยชน์ทางการใช้สอยแก่มนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และสามารถผลิตได้ด้วยวัสดุและกรรมวิธีการผลิตที่มีอยู่ในขณะนั้น แสดงให้เห็นถึงความชำนาญทางทักษะของช่างฝีมือ ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงงานทั้งหมดให้อยู่ในหน่วยงานเดียวกันเป็นกลุ่มก้อน โดยผลิตออกมาเป็นจำนวนมากจากแม่พิมพ์เดียวกัน จะเห็นว่าระบบการพิมพ์ทั้งสองแบบนี้ก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป หรือมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดของงานนั้นๆ มีทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสามารถใช้ประโยชน์โดยตรงและเป็นชิ้นส่วน สามารถรองรับงานเร่งด่วนได้เป็นอย่างดี และสามารถแก้ไขแบบหรือเนื้อหาสิ่งพิมพ์ได้บ่อย การออกแบบทำให้ผลงานที่เกิดจากแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นถูกสร้างสรรค์ และพิจารณาส่วนย่อยลงไปตามลำดับในส่วนย่อยๆ ก็คงต้องถือหลักนี้เช่นกัน

3. ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง ความกลมกลืน (Harmonies) การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ก่อนที่จะทำงานออกแบบกราฟิกประเภทใดก็ตาม สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือ การกำหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจนของงาน หรือปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น อาจจะทำให้เกิดความสับสน ยุ่งยากในการดำเนินงาน มีผลกระทบต่อการทำงาน และมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม เกิดความไม่เป็นระบบ มีการสูญเสียและสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น ทำให้ระบบการพิมพ์แต่ละประเภทเหมาะสมกับงานที่ต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้งาน การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ดังนั้นผู้ออกแบบจึงควรมีหลักการและข้อควรคำนึงก่อนการเริ่มงานเพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง กรณีที่สั่งพิมพ์ในปริมาณน้อยจะได้ราคาถูกกว่าพิมพ์ด้วยเครื่องออฟเซตขนาดใหญ่ ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ ผู้ออกแบบจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อวางแผน ดำเนินการกับข่าวสาร ออกแบบ และการนำเสนอให้ตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ถูกต้อง

4. ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง ความต่างกัน (Contrast) ซึ่งการออกแบบครอบคลุมถึงการออกแบบวัตถุ ระบบ การออกแบบเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ และยังรวมไปถึง องค์ประกอบมูลฐานของการออกแบบ มีเส้นในทางเรขาคณิตเกิดจากจุดจำนวนมากที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ การคิดเชิงออกแบบ (design thinking) แบบที่ออกมาอาจเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริง ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานพิมพ์ที่ต้องคำนึงถึงคุณภาพ, ระยะเวลา, ปริมาณและงบประมาณนั่นเอง งานของคุณได้คุณภาพ และทำงานได้รวดเร็ว เส้นเป็นองค์ประกอบมูลฐานที่สำคัญของงานออกแบบ หลายรูปแบบ หรือแบบที่เป็นเพียงนามธรรมก็ได้ ผู้ที่ออกแบบจะเรียกว่า นักออกแบบ จะมีระบบการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์เท่ากันในทุกๆ หน้า จึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน สิ่งที่เกิดจากลักษณะความเข้มของแสงที่ปรากฏแก่สายตาผ่านกระบวนการรับรู้แล้วส่งภาพไปยังสมอง

องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับงาน ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง ทุกประเภท คนที่ทำงานวิชาชีพในสาขาการออกแบบที่แตกต่างกันไป เพราะสัดส่วนมีความเกี่ยวข้องกับขนาด การออกแบบนั้นมีความจำเป็นที่ต้องพิจารณาด้าน สุนทรียศาสตร์ และระยะที่สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม ประโยชน์ใช้สอย หลักเศรษฐศาสตร์และมุมมองสังคมการเมือง ทั้งในสิ่งที่ออกแบบ เพื่อให้มีความใกล้เคียงกับความจริงหรือสภาพแวดล้อม ขั้นตอนการออกแบบ การ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง อาจเกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลความคิด ประหยัดเวลาในการทำงาน ความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำฟิล์มและแม่พิมพ์ หากงานที่ต้องการนั้นเร่งด่วนก็เลือก แนะนำพิมพ์ระบบดิจิตอล มีความเหมาะสมในการใช้งานและเกิดความสวยงาม การทำแบบจำลอง การปรับแก้แบบแบบมีปฏิสัมพันธ์