บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างซ่อมอู่รถยนต์ เช็คระบบรถยนต์

การคัดเลือกงานของพนักงาน ช่างซ่อมรถยนต์ ควรพิจารณาถึงระยะเวลาในการทำงานของเขาด้วย ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำหน้าที่ในการตัดดัด ปรับ เคาะตัวถัง แคสซี และกันชนของรถยนต์ที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ หรือผุให้กลับสู่สภาพเดิม ว่าเขาตั้งใจที่จะทำงานในระยะยาวหรือไม่ อย่าลืมดูประวัติการทำงานในบริษัทต่าง ๆ ที่ผ่านมาของเขา ตรวจหาขนาดรอยผุที่ต้องปะผุ ทำการตัดด้วยแก๊ส เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมแก๊ส และเชื่อมด้วยไฟฟ้าด้วยการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับซ่อมตัวถัง เพราะสิ่งนั้นสามารถบอกคุณได้ว่าเขาเป็นคนที่มักจะทำงานที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานาน เคาะขึ้นรูปขอบมุมฉาก ขอบวงกลม รอยโค้งงอ รอยฉีกขาด รอยบุบ หรือเป็นคนที่มักจะมองหาสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเสมอ

สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานเกี่ยวกับ ช่างซ่อมรถยนต์ ต้องมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับทางด้านผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ผู้ทำงานซ่อมตัวถังและแคสซีของรถยนต์ให้กลับอยู่ในสภาพเดิม หลายคนที่แม้รายได้จะไม่สูงมากแต่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำงานน้อย ใช้เหล็กงัด และค้อนกระทุ้ง การตบแต่งรอยเชื่อม การเจาะ การเจียร การย้ำมุด ทำให้มีคุณภาพหรือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนอกเวลางานดีกว่าคนที่มีรายได้สูงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกันค่าเดินทางไปทำงาน เตรียมผิวงานเพื่อการโป๊ว การโป๊วสีแห้งช้าและแห้งเร็ว การป้องกันสนิม ถอด และใส่กระจกหน้าหลังหรือส่วนประกอบอื่นๆ  ทั้งการโดยสารรถประจำทางสารธารณะในวันปกติหรือแท๊กซี่ในวันเร่งด่วน ติดตั้ง และปรับกลไกการขึ้นลงของกระจกหน้าต่าง ทั้งแบบมือหมุนและไฟฟ้า ค่าอาหารกลางวัน โดยการสำรวจร้านอาหารในโซนที่ทำงานว่ามามีราคาเฉลี่ยมื้อละเท่าไหร่ ปรับตั้งบานพับและกลอนประตู รวมทั้งการดัดแปลงตัวถังรถยนต์

หน้าที่ความรับผิดชอบของ ช่างซ่อมรถยนต์

1. ช่างซ่อมรถยนต์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตามแผนงานของบริษัท ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนที่แตกต่างกัน โดยมีเงินเดือนขั้นต่ำ 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถ หรือบางองค์กรมีสวัสดิการอาหารกลางวันหรือมีห้องอาหารราคาถูกให้พนักงาน ความชำนาญงาน นอกจากค่าตอบแทนในรูป เงินเดือนแล้ว อาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม ทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต่ำลง ส่งผลต่อเงินที่เหลือเก็บในแต่ละเดือนด้วย เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เป็นต้น หรืออาจได้รับค่าจ้างตามผลงานหรือชิ้นงานก็ได้ ทำงานสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง ค่าเครื่องแต่งกาย ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้มักขึ้นอยู่กับหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย อาจจะต้องมาทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์หรือวันหยุด อาจจะต้องทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานซ่อมเสร็จทันต่อการใช้งาน

2. ช่างซ่อมรถยนต์ ปฏิบัติงานซ่อมรถยนต์ให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย เสร็จตามกำหนดเวลา และได้คุณภาพตามมาตรฐาน เป็นงานหนักที่ต้องการทักษะค่อนข้างสูงมีความละเอียดรอบคอบ เปื้อน ร้อน สกปรก เสียงดัง มีกลิ่นสีและน้ำมัน ต้องทำงานในที่แคบๆ และแหลมคม งานที่ต้องประจำหน้าร้านที่ต้องใส่เครื่องแบบขององค์กรเท่านั้น ต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง ใช้มือทำงานมาก บางครั้งต้องนอนทำงานใต้ท้องรถยนต์ เมื่อต้องซ่อมใต้ท้องรถยนต์ด้วย หรืองานที่ต้องพบปะลูกค้าอาจมีเงื่อนไขต้องแต่งกายที่เน้นสร้างความน่าเชื่อถือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับการศึกษา ภาคบังคับตามกฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอาจเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปกติได้ มีพื้น ความรู้ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานในสาขาช่างปะผุตัวถังรถยนต์พอสมควร หรือผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. ช่างซ่อมรถยนต์ ติดตามและประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้สามารถซ่อมรถได้เสร็จตามกำหนด การพิจารณาโครงสร้างรายได้จะทำให้เราทราบถึงจำนวนรายได้ที่จะได้รับแน่นอนในแต่ละเดือน มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถทำงานกลางแจ้งและงานหนักได้และมีใจรักด้าน เครื่องยนต์กลไก จำนวนเงินที่จะได้รับระหว่างและหลังช่วงทดลองงาน อีกทั้งการทราบเงินเดือนตามสัญญาจ้างงานนั้น มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ  จะทำให้เราทราบถึงฐานรายได้ที่ใช้คำนวณสิทธิพึงมีตามกฎหมายแรงงาน ช่างสังเกต จดจำ รู้จักวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การคำนวณค่าล่วงหน้า เงินโบนัส เงินชดเชย เมื่อถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด มีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัย มีค่านิยมที่ไปในทางเดียวกับคุณหรือเปล่า เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ พูดแต่ความจริงหรือไม่ หรือว่าเป็นคนที่รักษาสัญญาไหม ทำงานเป็นทีมได้ และสามารถเข้ากันกับคุณได้หรือไม่

4. ช่างซ่อมรถยนต์ วางแผน และทำการเบิกอะไหล่สำหรับงานซ่อม ในแต่ละบริษัทก็จะมีวัฒนธรรมองค์กร สำหรับผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งสำเร็จการศึกษา ภาคบังคับหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีใจรักด้านเครื่องยนต์กลไกฝึกในสพร. หรือแนวทางการปฏิบัติตัวและวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับคุณค่าขององค์กร กฎระเบียบ มาตรฐาน ความคาดหวัง หรือกระบวนการทำงาน จึงจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน (วพร.) แนวการฝึกเน้นภาคปฏิบัติ 80% ความรู้ความสามารถที่ผู้รับการฝึกจะได้รับจากการฝึกได้แก่ การฝึกฝีมือเบื้องต้น โดยสิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในบริษัททั้งสิ้น ชิ้นส่วนโครงสร้างตัวถังรถยนต์ การเชื่อมโลหะด้วยแก๊สและไฟฟ้า การตัดโลหะ การซ่อมสนิมตัวถัง การโป๊วตัวถังรถยนต์แบบต่างๆ การลอกสี การปิดกระดาษงานกระจกรถยนต์

5. ช่างซ่อมรถยนต์ ดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน เรื่องรายได้หรือค่าตอบแทนต่าง ๆ เป็นเรื่องที่คนทำงานจำนวนไม่น้อยให้ความสำคัญมาก ทำงานในอู่บริการซ่อมรถยนต์ทั่วไป หากไม่มีประสบการณ์มาก่อน อาจจะเริ่มทำงานโดยการเป็นผู้ช่วยฝึกหัดงานจนมีความชำนาญก็สามารถประกอบอาชีพนี้ได้หรือสมัครเข้ารับการอบรมจากสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน ดังนั้นคุณต้องมั่นใจว่าคนที่คุณจะรับเขามาทำงานนั้นเขาพอใจกับค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่บริษัทสามารถให้ได้หรือไม่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งจะมีประกาศแจ้งกำหนดการอบรมให้ผู้สนใจเข้ารับการอบรม เมื่อสำเร็จหลักสูตรก็สามารถประกอบอาชีพ

องค์ประกอบสำคัญในการช่วยตัดสนใจเข้าทำงานของ ช่างซ่อมรถยนต์ คือต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ได้เช่นกัน เพราะถ้าหากเขาไม่พอใจก็อาจจะทำให้เขาทำงานอย่างไม่เต็มที่ และอาจส่งผลต่อการทำงานได้ ผู้มีพื้นฐานอาชีพนี้ สามารถฝึกเพิ่มเติมฝีมือในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือใน สพร. หรือการจัดฝึกอบรมโดยบริษัทผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ พนักงานที่ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของบริษัทได้ ผู้สนใจประกอบอาชีพนี้ สามารถทำงาน ในศูนย์บริการของบริษัทรถยนต์ทั่วไป อาจจะทำให้เกิดปัญหาหรือความยุ่งยากอื่น ๆ ตามมา