รับสมัครตำแหน่งงาน ผู้จัดการศูนย์การค้า สมัครงานออนไลน์ ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติม

การค้นหาบุคลากรตำแหน่งงาน ผู้จัดการศูนย์การค้า เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งขององค์กรอย่างมีประสิทธิ์ภาพ หลายบริษัทคงเคยประสบปัญหาการขาดบุคลากร องค์กรจะดำเนินงานไปได้เร็วหรือช้านั้น ส่วนหนึ่งมาจากบุคลากรที่ช่วยในการทำงานด้วย เนื่องจากไม่สามารถหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาทดแทนพนักงานคนเก่าได้ พนักงานที่รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี นั่นเป็นเพราะบริษัทไม่ได้เตรียมการ จะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ และสามารถผลักดันองค์กรไปสู่จุดหมายได้เร็วขึ้น รับมือกับปัญหานี้มาก่อน เมื่อขาดบุคลากรหัวกะทิไป ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับหัวหน้างานด้วย ว่าจะสามารถจัดวางกำลังคนให้เหมาะสมกับงานได้มากน้อยเพียงใด จึงทำให้งานสะดุด หรือมีผลกระทบอย่างมากกับการดำเนินธุรกิจ การค้นหางาน ผู้จัดการศูนย์การค้า ที่ตนสนใจที่ตรงกับทักษะและความสามารถ องค์กรจึงไม่โตอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งปัญหาการขาดบุคลากรนั้น จึงเป็นสิ่งที่ตามมา ดังนั้นการคัดเลือกพนักงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถวางแผนป้องกันปัญหาได้ล่วงหน้า และเป็นหน้าที่ที่ถือว่าต้องมีความรับผิดชอบสูง เนื่องจากผู้บริหารต้องทราบอยู่แล้วว่าเมื่อไรพนักงานคนนั้นจะปลดเกษียณ เพราะการคัดเลือกพนักงานส่งผลกระทบโดยตรงกับความสามารถในการดำเนินงาน และเมื่อไหร่ที่บริษัทจะเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานฝีมือดี ต้องทำความเข้าใจความต้องการของบริษัท และวิเคราะห์ตำแหน่งงานที่บริษัทต้องการรับสมัคร ดังนั้นจึงสามารถเตรียมการหาบุคลากรมาทดแทนได้แต่เนิ่น ๆ แต่หากเป็นกรณี เจ็บป่วย ลาออกหรือถูกดึงตัวไป กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์การค้า ที่พนักงานต้องทำเป็นประจำ รวมถึงลำดับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ๆ ก็ลำบากหน่อย เพราะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า กำหนดทักษะ ความสามารถ และความรู้เฉพาะด้านที่จำเป็นในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานดังกล่าว

ผู้จัดการศูนย์การค้า

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตำแหน่งงาน ผู้จัดการศูนย์การค้า

1. ผู้จัดการศูนย์การค้า มีหน้าที่คัดเลือกและประเมินผลงาน เพื่อให้ทราบว่า พนักงานคนไหนมีผลงานดี แม้ว่าเราจะมีคนทำงานที่มีความสามารถเพียงใดก็ตาม แต่หากจัดวางคนทำงานที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป แต่อยู่ผิดที่ผิดทาง การทำงานก็ไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างที่เราต้องการอย่างแน่นอน และแน่นอนว่าองค์กรก็ไม่สามารถคาดหวังผลประกอบการให้อยู่ในระดับสูงได้ โดยการประเมินอาจใช้หลักการประเมินผลพนักงาน คือหาข้อมูลจากหลาย ๆ มุมมอง การวางกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน หัวหน้างานต้องเรียนรู้ และจัดวางกำลังคนให้เหมาะสม ทั้งจากหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และลูกค้าจะช่วยลดอคติและข้อผิดพลาดในการประเมินพนักงานลงไปได้ระดับหนึ่ง โดย ผู้จัดการศูนย์การค้า เริ่มต้นจากเข้าไปศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังกับพนักงานในแต่ละกลุ่ม และจัดจำแนกว่าองค์กรมีคนทำงานที่มีความสามารถในระดับใดบ้าง และมีอยู่กี่กลุ่ม จากนั้นจึงค่อยจัดวางกำลังคนเหล่านั้น มีความพร้อมที่จะทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทเพียงไหน และมีเวลาเท่าไรในการสร้างกำลังคนใหม่ หากบริษัทมีนโยบายจะขยายตัวหรือลดขนาดบริษัท หรือจะใช้กลยุทธ์ใดต่อไป จะได้ประเมินกำลังคน และกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่บริษัทพึงมีได้อย่างเหมาะสม

2. ผู้จัดการศูนย์การค้า มีหน้าที่พัฒนาและประเมินผล แม้จะผ่านการประเมินศักยภาพแล้ว ให้ทำงานในที่ที่เหมาะสม การเสียเวลาศึกษาความสามารถของพนักงาน แต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ก็ใช่ว่าจะมั่นใจว่าพนักงานที่หมายมั่นปั้นมือจะสร้างผลงานได้ตามที่คาดหวัง ย่อมดีกว่าการปล่อยให้มีคนทำงานจำนวนมาก แต่มีความสามารถที่โดดเด่น หัวหน้างานก็ควรมองเห็นความสามารถดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น หัวหน้าเองก็ไม่ต้องเหนื่อยแรงคอยช่วยเหลือ หรือติดตามผลมากเท่าใดนักอีกด้วย แต่ไม่สามารถทำให้กับบริษัทได้อย่างที่คาดหวังไว้ จึงควรมีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อวิเคราะห์ระดับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ การวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้น สามารถดำเนินการได้ โดย ผู้จัดการศูนย์การค้า อาศัยเทคนิคและวิธีการ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจะได้ทำการเปลี่ยนตัวได้ทันเวลา ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการใด ๆ นั้น หัวหน้างานต้องเข้าใจและเรียนรู้ความสามารถของพนักงานก่อน แต่ในกรณีที่ไม่มีการทดสอบ ถ้าพูดกันด้วยเรื่องผลงาน คงต้องยกให้พนักงานเก่งอยู่แล้ว หรือเป็นพนักงานคนเดิมที่เคยทำงานกับบริษัทมานานแล้ว ขึ้นชื่อว่าเก่งย่อมสามารถทำงานชิ้นเดียวกันได้ดี รวดเร็วและมีข้อผิดพลาดน้อยกว่าพนักงานที่มีแต่ทัศคติดีอย่างเดียวแต่ขาดฝีมือ

3. ผู้จัดการศูนย์การค้า มีหน้าที่วางแผนสรรหาและพัฒนาพนักงาน ต้องฝึกอบรม เรียนรู้งาน เพื่อจะได้จัดจำแนกได้ว่าในองค์กรของตนเองนั้น มีพนักงานที่มีความสามารถในระดับใดอยู่บ้าง เพื่อเตรียมรับมอบงานจากเจ้าของตำแหน่งในปัจจุบัน แล้วเราสามารถคัดเลือกให้พนักงานเหล่านั้น ไปทำงานอยู่ในแผนกไหน ตำแหน่งใดได้บ้าง เพื่อจะได้จัดวางพนักงานให้เหมาะสมกับความสามารถ เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องเจอปัญหาและเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอยู่เป็นประจำในการทำงาน และตำแหน่งงานในองค์กรได้ จึงจะทำให้การทำงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว ตำแหน่งที่เขาอยู่มีความสำคัญอย่างมากต่อองค์กร หัวหน้างานควรมีขั้นตอนในการคัดเลือกบุคลากรที่เป็นรูปธรรม และสามารถจับต้องได้ ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมคนที่จะทำงานทดแทนได้ ผู้จัดการศูนย์การค้า ต้องสามารถชี้วัดได้ว่าเหตุใดเราจึงเลือกคน ๆ นี้เข้าทำงานในตำแหน่งนี้ หากเขาได้รับการเลื่อนขั้นก็จะมีคนมาทดแทนเขาได้ทันที กำหนดความรู้ความสามารถ หากมองเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วหลาย ๆ คนอาจคิดว่าต้องเป็นพนักงานเก่งเท่านั้นที่จะทำได้ดีกว่า การคัดเลือกพนักงานให้เหมาะกับตำแหน่งงาน ไม่เพียงจะทำให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพเท่านั้น การทดสอบความรู้ความสามารถของพนักงาน ว่าสามารถทำงานในตำแหน่งดังกล่าวได้หรือไม่ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้น ๆ เพื่อดูว่ากำลังคนที่มีอยู่ หัวหน้างานอาจจะต้องคิดไว้ในใจแล้วว่าคุณสมบัติเช่นไรที่เหมาะกับการทำงาน